Close
About the project (EN)

The EU has defined smart and sustainable growth as one of the priorities (EU Strategy 2020).An essential part for reaching these priorities is innovation.

The aim of the INNOLABS project is to support transfer of creative, bottom-up innovation approaches for fostering smart and sustainable growth based on more experienced partners’ knowledge in the Netherlands and Denmark.

Project aim is to create student innovation laboratories in the project partner universities – Vidzeme University of Applied Sciences in Latvia, Estonian Academy of Arts in Estonia and Cyprus University of Technology, Cyprus.

There are following activities in the project:

1) Study visits;

2) Feasibility studies about innovation conditions in partner universities in Latvia, Estonia and Cyprus;

3) Elaboration of development plans for innovation laboratories in Latvia, Estonia and Cyprus partner universities;

4) Student co-creation projects in the newly established innovation labs in Latvia, Estonia and Cyprus;

5) Development of methodologies and guidelines for innovation labs;

6) Different dissemination activities.

Project is implemented by the lead partner “Foundation for Society” (Latvia) in cooperation with project partners Stichting NHL (The Netherlands), Alborg University (Denmark), Cyprus University of Technology (Cyprus), Interfusion Services (Cyprus), Estonian Academy of Arts (Estonia) and Stockholm Environmetnal Institute Tallinn Centre (Estonia) and Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia).

The other partners who represent countries with lower innovation capacities (Latvia, Estonia and Cyprus) want to learn from this experience, test the approaches and establish similar labs in their countries, making long-term, interesting and innovative projects and businesses which are sustainable, socially responsible and are recognizable in the region where the innovation model is operating.

Project duration: September 2014 – August 2016

Par projektu (LV)

Eiropas Savienībai gudra un ilgtspējīga izaugsme ir viena no šī brīža prioritātēm (ES Stratēģija 2020), un inovācijas ir viens no tās mērķiem izaugsmes sasniegšanā. 

Projekta INNOLABS mērķis ir atbalstīt radošo inovāciju augšupejošu (bottom-up) pārnesi, lai veicinātu ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi, balstoties uz partneru pieredzi no Dānijas un Nīderlandes.

Projekta uzdevums ir izveidot studentu inovāciju laboratorijas partneru universitātēs – Vidzemes Universitātē Latvijā, Igaunijas Mākslas Akadēmijā Igaunijā un Kipras Tehniskajā Universitātē Kiprā.

Projekts ietver sekojošas aktivitātes:

1) Mācību vizītes;

2) Priekšizpētes ziņojumus par inovāciju priekšnoteikumiem Latvijas, Igaunijas un Kipras partneru universitātēm;

3) Attīstības plānu izstrādi inovāciju laboratorijām Latvijas, Igaunijas un Kipras partneru universitātēm;

4) Studentu inovāciju laboratoriju darbu izstrādi Latvijas, Igaunijas un Kipras partneru universitātēs;

5) Metodoloģijas un vadlīniju izstrādi;

6) Dažādus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus.

Projektu īsteno nodibinājums “Fonds Sabiedrībai” (Latvija) sadarbībā ar projekta partneriem Stichting NHL (Nīderlande), Ālborgas universitāti (Dānija), Kipras Tehnoloģiju universitāti un Interfusion Services (Kipra), Igaunijas Mākslas akadēmiju un Stokholmas Vides institūta Tallinas centru (Igaunija) un Vidzemes universitāti (Latvija).

Projekts ir balstīts un zināšanu pārnesi no Nīderlandes un Dānijas – valstīm, kur jau izveidotas efektīvas, augšupejošas inovāciju struktūras, kas risina ilgstpējīgas sabiedrības problēmas. Valstis ar zemāku inovāciju kapacitāti, kā Latvija, Igaunija un Kipra, mācīsies no šīm pieredzēm, izmēģinās dažādas pieejas un nodibinās līdzīgas inovāciju laboratorijas savās valstīs, savās universitātēs, tādējādi nodrošinot inovatīvu, ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu projektu atpazīstamību savā reģionā.

Projekta ilgums 2014. gada septembris – 2016.gada augusts.